Projekty, których realizacja jest wspierana finansowo ze środków publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej


TYTUŁ PROJEKTU:

„Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.” (nr umowy: POIG.05.03.00-00-008/10-00)

Głównym celem projektu było utworzenie nowoczesnego ośrodka innowacyjności dysponującego najnowocześniejszą infrastrukturą technologiczną pozwalającą na świadczenie usług w zakresie wytwarzania struktur kompozytowych oraz kompleksowego badania właściwości i jakości struktur i materiałów kompozytowych dla przemysłu lotniczego, a także innych nowoczesnych dziedzin gospodarki.

Całkowita wartość projektu: 66 840 768,19 zł
Wartość dofinansowania: 47 773 602,56 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej: 40 607 562,14 zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2017 - 2013, Działanie 5.3 "Wspieranie ośrodków innowacyjności"
Okres realizacji projektu: 01.03.2010 - 31.05.2015

 

                                                    

TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie i wdrożenie lekkich preimpregnatów włóknistych o osnowie polimerowej wraz z prototypową linią technologiczną do ich wytwarzania stosowanych do produkcji kompozytów o wysokich walorach użytkowych (nr umowy: POIR.01.02.00-00-0057/16)

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego i kompleksowego sposobu wytwarzania lekkich preimpregnatów włóknistych, które znajdą zastosowanie w wykonywaniu nowoczesnych i lekkich struktur kompozytowych o wysokich walorach użytkowych.
Wymiernym efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na polski rynek preimpregnatów o lepszej jakości, zwiększonej wytrzymałości oraz powtarzalnych parametrach technologicznych poprzez uruchomienie modułowej linii technologicznej do produkcji lekkich preimpregnatów włóknistych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Programu sektorowego „INNOTEXTILE” - Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 7.200.897,76 zł

Wysokość dofinansowania: 3.497.584,57 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 - 30.09.2019

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych.

Projekt realizuje konsorcjum w składzie:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" (lider konsorcjum)
Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.
Fundacja Uniwersytetu im Adama Mickiewicza
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa pn."Przyszłościowe technologie dla obronności - Konkurs Młodych Naukowców" - Konkurs nr 1/P/2016 "Młodzi Naukowcy 2016"
Umowa nr DOB-1P/02/19/2016

Okres realizacji projektu: 15.12.2016 - 14.12.2019

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYTUŁ PROJEKTU:
Proces Przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych

Projekt realizuje konsorcjum w składzie:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego (lider konsorcjum)
Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o

 

Projekt zakłada realizację Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, który poprzez zintegrowanie różnych Interesariuszy ma doprowadzić do zidentyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Efekty projektu posłużą jako materiał do prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego aktualizacji (przeglądu) inteligentnych specjalizacji regionu wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz specjalizacji regionalnych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 "Profesjonalizacja IOB" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wysokość dofinansowania: 450.000 zł

Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 - marzec 2019

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej rozwój działu B+R służącego działalności innowacyjnej spółki w obszarze przemysłu kosmicznego (nr umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-08AE/17-00)

Celem projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego pod kątem wdrożenia produkcji paneli strukturalnych typu sandwich stosowanych do budowy satelitów oraz innych statków kosmicznych o funkcjach telekomunikacyjnych i obserwacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 "Badania, rozwój i innowacje                            w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1.030.000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 257.500,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.03.2019

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Innowacyjne wielofunkcyjne zrobotyzowane stanowisko do automatycznego laminowania struktur kompozytowych o zwiększonych parametrach użytkowych (nr umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-0333/18-00)

Celem projektu jest opracowanie przez Spółkę w ramach własnych prac badawczo - rozwojowych prototypowego urządzenia w postaci wielofunkcyjnego zrobotyzowanego stanowiska do automatycznego laminowania struktur kompozytowych o zwiększonych parametrach użytkowych z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego, kosmicznego oraz motoryzacyjnego i jachtowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 "Badania, rozwój i innowacje                                w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 2.429.096,12 zł

Wysokość dofinansowania: 1.111.674,54 zł

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 - 31.01.2021