Projekty, których realizacja jest wspierana finansowo ze środków publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej


TYTUŁ PROJEKTU:

„Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.” (nr umowy: POIG.05.03.00-00-008/10-00)

Głównym celem projektu było utworzenie nowoczesnego ośrodka innowacyjności dysponującego najnowocześniejszą infrastrukturą technologiczną pozwalającą na świadczenie usług w zakresie wytwarzania struktur kompozytowych oraz kompleksowego badania właściwości i jakości struktur i materiałów kompozytowych dla przemysłu lotniczego, a także innych nowoczesnych dziedzin gospodarki.

Całkowita wartość projektu: 66 840 768,19 zł
Wartość dofinansowania: 47 773 602,56 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej: 40 607 562,14 zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2017 - 2013, Działanie 5.3 "Wspieranie ośrodków innowacyjności"
Okres realizacji projektu: 01.03.2010 - 31.05.2015

 

                                                    

TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie i wdrożenie lekkich preimpregnatów włóknistych o osnowie polimerowej wraz z prototypową linią technologiczną do ich wytwarzania stosowanych do produkcji kompozytów o wysokich walorach użytkowych (nr umowy: POIR.01.02.00-00-0057/16)

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego i kompleksowego sposobu wytwarzania lekkich preimpregnatów włóknistych, które znajdą zastosowanie w wykonywaniu nowoczesnych i lekkich struktur kompozytowych o wysokich walorach użytkowych.
Wymiernym efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na polski rynek preimpregnatów o lepszej jakości, zwiększonej wytrzymałości oraz powtarzalnych parametrach technologicznych poprzez uruchomienie modułowej linii technologicznej do produkcji lekkich preimpregnatów włóknistych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Programu sektorowego „INNOTEXTILE” - Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 7.200.897,76 zł

Wysokość dofinansowania: 3.497.584,57 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 - 30.09.2019

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych.

Projekt realizuje konsorcjum w składzie:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" (lider konsorcjum)
Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.
Fundacja Uniwersytetu im Adama Mickiewicza
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa pn."Przyszłościowe technologie dla obronności - Konkurs Młodych Naukowców" - Konkurs nr 1/P/2016 "Młodzi Naukowcy 2016"
Umowa nr DOB-1P/02/19/2016

Okres realizacji projektu: 15.12.2016 - 14.12.2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYTUŁ PROJEKTU:
Proces Przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych

Projekt realizuje konsorcjum w składzie:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego (lider konsorcjum)
Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o

Projekt zakłada realizację Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, który poprzez zintegrowanie różnych Interesariuszy ma doprowadzić do zidentyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Efekty projektu posłużą jako materiał do prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego aktualizacji (przeglądu) inteligentnych specjalizacji regionu wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz specjalizacji regionalnych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 "Profesjonalizacja IOB" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 550 272,50 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 450 500,00 PLN

Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 - marzec 2019 

Projekt „Proces Przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”

Na podstawie Porozumienia numer 14/FS/2013 na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych z dnia 13 marca 2013 r. wraz z późniejszymi zmianami, Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. prowadzi Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologii Lotniczych i Przemysłu kosmicznego. 

Działania Obserwatorium skupiają się na animowaniu współpracy i monitorowaniu trendów rozwojowych i potencjału obszaru technologicznego w regionie wraz z identyfikacją kierunków rozwoju. Szczególnej analizie są poddawane  trendy  światowe wpływające na rozwój obszaru technologicznego, zarówno w ujęciu społeczno-gospodarczym jak i technologicznym oraz ich oddziaływanie na rozwój województwa, identyfikacja potrzeb rynkowych przedsiębiorców w zakresie innowacyjnych technologii.   

Obserwatorium utrzymuje kontakty z interesariuszami  projektu poprzez komercyjną działalność usługową dostosowaną do potrzeb aktorów ekosystemu innowacji w zakresie rozwijania i wdrażania konkretnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. 

ŚCNTPL uważa, że realizacja ww. działań przyczyni się  do zwiększenie świadomości przedsiębiorców o sposobie funkcjonowania regionalnego systemu wsparcia innowacji.

Obserwatorium Specjalistyczne realizuje m.in.:

 -gromadzenie informacji i danych niezbędnych dla władz regionu do zdiagnozowania potencjału w danym obszarze technologicznym;

- współpracę z innymi obserwatoriami;

- monitorowanie i ocenę wpływu interwencji publicznych na rozwój obszaru technologicznego zgodnego ze specjalizacją;

- organizowanie oraz współorganizowanie różnorodnych wydarzeń i spotkań (np.: warsztatów, spotkań B2B, wizyt studyjnych, Living Labów, itd.);

- pełnienie funkcji "animatora i doradcy" dla przedsiębiorców, jednostek wspierających protechnologiczny rozwój regionu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYTUŁ PROJEKTU:
Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej rozwój działu B+R służącego działalności innowacyjnej spółki w obszarze przemysłu kosmicznego (nr umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-08AE/17-00)

Celem projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego pod kątem wdrożenia produkcji paneli strukturalnych typu sandwich stosowanych do budowy satelitów oraz innych statków kosmicznych o funkcjach telekomunikacyjnych i obserwacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 "Badania, rozwój i innowacje                            w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 880.000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 220.000,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.07.2020

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Innowacyjne wielofunkcyjne zrobotyzowane stanowisko do automatycznego laminowania struktur kompozytowych o zwiększonych parametrach użytkowych (nr umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-0333/18-00)

Celem projektu jest opracowanie przez Spółkę w ramach własnych prac badawczo - rozwojowych prototypowego urządzenia w postaci wielofunkcyjnego zrobotyzowanego stanowiska do automatycznego laminowania struktur kompozytowych o zwiększonych parametrach użytkowych z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego, kosmicznego oraz motoryzacyjnego i jachtowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 "Badania, rozwój i innowacje                                w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 2.429.096,12 zł

Wysokość dofinansowania: 1.111.674,54 zł

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 - 31.01.2021

 

TYTUŁ PROJEKTU:

„Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości” 

(umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.04.01.01-00-0031/17-00)

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii światłowodów dedykowanych do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości.

Projekt realizuje konsorcjum w składzie:

IPT Advanced Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (lider projektu)

Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe.

Wartość projektu:  4.001.875,00 zł

Wartość dofinansowania dla konsorcjum:  3.375.093,75 zł

 Okres realizacji projektu: październik 2018 -  wrzesień 2020

TYTUŁ PROJEKTU:

„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)”


Cel
projektu:

-usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu

-zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)

-zwiększenie liczby Obserwatoriów Technologicznych zgodnych z obszarami technologicznymi i oczekiwaniami jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw

-kontynuacja realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS WSL)

-rozwój działań mających na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych

Lider projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

 

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Wartość projektu: 6 169 295,36 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 5 020 918,05 PLN

Czas realizacji projektu: lipiec 2019 – lipiec 2023