Ogłoszenie o zamówieniu / Contract notice - SCNTPL-Z-1-1-2021

2021-07-23 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie negocjacji z ogłoszeniem w postępowaniu pn.:

Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu do ultradźwiękowego badania kompozytów

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 7.2.3. Regulaminu Udzielania Zamówień (dalej: „Regulamin”) obowiązującego w Śląskim Centrum Naukowo – Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu do ultradźwiękowego badania kompozytów oraz płaskich paneli przekładkowych zbudowanych z poszycia wykonanego z płyty aluminiowej lub płyty CFRP oraz z wypełniacza komórkowego.  System do badań UT powinien pozwolić na uzyskanie zobrazowania typu C (c-scan). Dane ultradźwiękowe powinny być zbierane w trybie PE (pulse – echo) oraz TT (thru- transmission). Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia oraz dalszym funkcjonowaniem zamawianego systemu będą pomieszczenia zlokalizowane w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR) – ul. Wincentego Pola 10, Gliwice.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia zostanie przekazana wraz z zaproszeniem Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.

 

 

CONTRACT NOTICE
negotiated procedure with prior publication of a contract notice in the procedure entitled:

Delivery, assembly, installation and commissioning of an an automated system for composites' ultrasonic inspection

The procedure is conducted as a negotiated procedure with a prior notice, pursuant to Article 7.2.3 of the Procurement Regulations (hereinafter referred to as the "Regulations") applicable at Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. with its registered office in Czechowice - Dziedzice. The provisions of the Act of 11 September 2019 – Public Procurement Law – do not apply to this procedure

The subject-matter of the Contract is delivery, assembly, installation and commissioning of anan automated system for composites' ultrasonic inspection as well as flat sandwich panels made of aluminum or or CFRP skins and honeycomb core. The UT testing system should allow for C-scan imaging. The ultrasonic data should be collected in PE (pulse - echo) and TT (thru-transmission) modes. The place of performance of the subject-matter of the contract and of the further operation of the ordered system will be the premises located at the registered office of Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR) in Gliwice (Poland), Wincentego Pola 10 street.

The Terms of Reference together with the Description of the Subject-Matter of the Contract and with an invitation shall be communicated to the Economic Operators who fulfil the conditions of participation in the procedure.

 

Do pobrania | To download (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy: SCNTPL-Z-1-1-2021 | Contract notice - case no. SCNTPL-Z-1-1-2021

Załączniki do pobrania | Appendices to download (doc)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia | Request to participate in procurement procedure

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania | Declaration that there are no grounds for exclusion the Economic Operator from the procurement procedure

Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie niniejszego Zamówienia | Declaration that the economic and financial standing of the Economic Operator is sufficient and ensures the performance of the Contract

Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie zrealizowanych dostaw | Statement of the Economic Operator about list of completed deliveries

 

 Regulamin udzielania zamówień | Procurement Regulations