REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Z dniem 16 grudnia 2013 r. w ramach realizacji projektu „Utworzenie Infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.” Zarząd postanowił wprowadzić w życie Regulamin Udzielania Pomocy Publicznej wraz z załącznikami określający zasady świadczenia usług przez Ośrodek Innowacyjności, w związku z umową o udzielenie wsparcia nr POIG.05.03.00-00-008/10-00 w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zawartą przez Ośrodek Innowacyjności z PARP w dniu 30.06.2010 roku, wraz z późniejszymi zmianami.

Pobierz:

Regulamin udzielania pomocy publicznej

Załącznik nr 1 - Formularz zapytania ofertowego (wzór)

Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2a - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż w rolnictwie i rybołówstwie

Załącznik nr 3 - Oferta (wzór)

Załącznik nr 3a - Decyzja pozytywna (wzór)

Załącznik nr 3b - Decyzja negatywna (wzór)

Załącznik nr 4 - Zamówienie (wzór)

Załącznik nr 5 - Oświadczenia