Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/2/1-2021

Data publikacji: 20-04-2021


W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”, 1.4 „Wsparcie ekosystemu innowacji” dla poddziałania 1.4.1. „Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00. Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą: "Wykonanie i dostawa jednego roll-up’u promującego realizowany projekt".

Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2021 r. do godz. 09:00

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego znajdują się w materiałach do pobrania.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/2/1-2021

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. spełniania warunków o braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

Projekt Roll-up

Wynik postępowania nr SCNTPL-Z/2/1-2021:

Informacja z dnia 28.04.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty