Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/2/3-2019

Data publikacji: 2019-08-07

W związku z realizacją projektu pod nazwą:  „Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych” realizowanego w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. "Przyszłościowe technologie dla obronności - Konkurs Młodych Naukowców" - Konkurs nr 1/P/2016 "Młodzi Naukowcy 2016". Wsparcie finansowe projektu jest udzielane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - umowa nr DOB-1P/02/19/2016,  zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa aparatury badawczej w postaci  siłownika dynamicznego dla  Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach”

Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2019 r. o godz. 14:30

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego znajdują się w materiałach do pobrania.

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/3-2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/2/3-2019 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/2/3-2019 - Wzór oświadczenia o dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/3-2019 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich 3 lat

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/3-2019 - Wzór oświadczenia dotyczącego braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/3-2019 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/3-2019 - Wzór umowy na realizację przedmiotu zamówienia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.08.2019 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr SCNTPL-Z/2/3-2019