Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/2/5-2021

Data publikacji: 17-09-2021


W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”, 1.4 „Wsparcie ekosystemu innowacji” dla poddziałania 1.4.1. „Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00. Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą: "Kompleksowa realizacja usługi w postaci organizacji panelu tematycznego w obszarze technologii lotniczych i przemysłu kosmicznego w dniu 8 października 2021 roku w ramach Europejskiego Forum Przyszłości”.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2021 r. do godz. 13:00

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego znajdują się w materiałach do pobrania.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/2/5-2021

Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - wzór umowy z Wykonawcą


Wynik postępowania nr SCNTPL-Z/2/5-2021:

Informacja z dnia 27.09.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty