Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/4/10-2018

Data publikacji: 2018-11-30

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”, który jest realizowany w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.03.00-24-0308/17-00) zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup materiałów informacyjnych na potrzeby spotkania informacyjnego dotyczącego programów wsparcia działalności B+R+I ”.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018 r. do godz. 23:59

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego znajdują się w materiałach do pobrania.

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/4/10-2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/4/10-2018 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/4/10-2018 - Wzór oświadczenia o dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/4/10-2018 - Wzór oświadczenia dotyczącego braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.12.2018 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr SCNTPL-Z/4/10-2018