Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/4/16-2019

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”, który jest realizowany w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.03.00-24-0308/17-00) zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą: „Świadczenie usługi eksperta w dziedzinie programów wsparcia działalności B+R+I w trakcie spotkania informacyjnego”

 Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2019 r. do godz. 09:00

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego znajdują się w materiałach do pobrania.

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/4/16-2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/4/16-2019 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/4/16-2019 - Wzór oświadczenia o dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/4/16-2019 - Wzór oświadczenia dotyczącego braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/4/16-2019 - Wzór Curriculum Vitae (CV)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.02.2019 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr SCNTPL-Z/4/16-2019