Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/4/4-2018

 

Data publikacji: 30-08-2018

 

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”, który jest realizowany w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.03.00-24-0308/17-00) zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą: "Wykonanie i dostawa jednego roll-up’u promującego realizowany projekt".

Termin składania ofert upływa w dniu 07.09.2018 r. do godz. 10:00

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego znajdują się w materiałach do pobrania.

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego nr SCNTPL-Z/4/4-2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/4/4-2018 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/4/4-2018 - Wzór oświadczenia o dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

 

Wynik postępowania nr SCNTPL-Z-4/4-2018:

Informacja z dnia 07.09.2018 o wyborze najkorzystniejszej oferty